Privacybeleid

Wij respecteren je privacy. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Bescherming van persoonsgegevens

Het provinciebestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een activiteit of dienstverlening of contactname worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het provinciebestuur van Vlaams-Brabant omgaat met de persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. En dit conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze doeleinden zijn:

  • contactgegevens landbouwers beschikbaar stellen
  • contact leggen tussen een landbouwer en een geïnteresseerde
  • deelname aan een stemming of wedstrijd

Doorgifte aan derden

De provincie Vlaams-Brabant geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Vlaams-Brabant persoonsgegevens uit met andere overheden. 

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be een verzoek indienen. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij deVlaamse toezichtcommissie (link) of de gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

De provincie Vlaams-Brabant gebruikt cookies om haar website te analyseren en verbeteren. De lijst van gebruikte cookies kan hier geraadpleegd worden.

Webfont tracking

Wij gebruiken een betaalde webfont op deze website. Voor het gebruik van deze dienst wordt het IP-adres van elke bezoeker van deze website aan een externe serviceprovider doorgegeven. De overdracht van een dergelijk IP-adres vindt plaats om de pageviews te tellen en de kostprijs voor het gebruik van deze webfont te berekenen. De IP-adressen worden niet doorgegeven, opgeslagen of verwerkt door deze externe serviceprovider.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

    akker