Wedstrijdreglement Korte Keten Kop verkiezing 2024

Artikel 1 : Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door

de dienst land- en tuinbouw van de Provincie Vlaams-Brabant, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan het Provincieplein 1 in 3010 Leuven en met BTW-nummer 0253.973.219, hierna genoemd ‘de Organisator’.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via de website www.vlaamsbrabant.be organiseert.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement. Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.bezoekdeboer.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen dit per e-mail opvragen of moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar Provincie Vlaams-Brabant, gelegen aan het Provincieplein 1 in 3010 Leuven ter attentie van dienst land- en tuinbouw.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via www.vlaamsbrabant.be. De wedstrijd start op zaterdag 18 mei en stopt op 31 augustus (23:59:59). Enkel de deelnames ontvangen vanaf zaterdag 18 mei en uiterlijk op 31 augustus om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient:

  • Te stemmen op 1 van de 6 laureaten door middel van het ingeven van zijn e-mailadres en nadien bevestiging via de link in de naar het opgegeven e-mailadres verzonden bericht.
  • Per e-mailadres mag maar 1 stem uitgebracht worden.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door provincie Vlaams-Brabant voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 4: Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator.

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 5: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 6: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 7: vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto's waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 8: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.bezoekdeboer.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 9: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 10: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.

akker